เว็บโรงเรียน

หลักสูตร

โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย 

ได้ทำการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 

       หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

1.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

2.หลักสูตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

3.หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง

4.หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง

      หลักสูตรผ่านการรับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย

1.หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 800 ชั่วโมง

2.หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง • โรงเรียนลานนานวดแผนไทย ได้รับอนุญาต จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทยเมื...

 • p_1568910.gif
  ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศและต่างประเทศ โครงการ สร้างคนสร้างงานสร้า...

 • aqua-massage-banner.jpg
  1.การรับนักเรียน ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย หรือ หญิง มีความประพฤติเรียบร้อย ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ อ่านออก เขียนได้ ถึงปริญญาตรี...

 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4ใบ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านชำระเงิน 30% ของหลักสูตรในวันที่มาสมัครเรียน สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ- หนังสือเรียน ตามหลักสู...

 • 20140512_102702_1.jpg
  เปิดรับสมัครทุกวัน และทุกหลักสูตรเริ่มเรียนทุกวันจันทร์*สำหรับ นักเรียนทีี่จะมาเรียนเป็นกลุ่มสามารถติดต่อ ทางโรงเรียนโดยตรงเพื่อกำหนดเวลาเรียนอีกที

 • ภาพนิ่ง1
  ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร