เว็บโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

 

     โรงเรียนลานนานวดแผนไทย (Lanna Thai Massage School)  
ตั้งอยู่ที่ ๔๗ ถ.ช้างม่อยเก่า ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๒๓๒๕๔๗   โทรสาร ๐๕๓ – ๒๓๒๕๔๗      
Website: www.lannathaimassageschool.net  

     โรงเรียนได้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ ตั้งอยู่ที่ ๑๙๗/๔ ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยในครั้งแรกใช้ชื่อ โรงเรียนฉวีวรรณพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนลานนานวดแผนไทยและย้ายที่ทำการมายังที่อยู่ปัจจุบันโดยเปิดสอนหลักสูตรนวดไทย ๖๐ ชั่วโมง นวดแผนไทย ๒๖๐ ชั่วโมง นวดแผนไทย ๓๘๐ ชั่วโมง นวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมงและหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ๘๐๐ ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นโรงเรียนสอนนวดแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการสอนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับอาชีพนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ฉวีวรรณ  วิจฝัน

วุฒิการศึกษา :  - ปี 2540 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

                     - ปี 2543 ประกาศนียบัตรโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร 

                     - ปี 2544 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดแผนไทย 300 ชั่วโมง รุ่นที่ 8 สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

                     - ปี 2545 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยากรและครูฝึกนวดไทย รุ่นที่ 1 (ระดับ 3) สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

                     - ปี 2546 ประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจนวดไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                     - ปี 2547 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดไทย 800 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                      - ปี 2548 ประกาศนียบัตรหลักสูตรยกระดับสาขาครูต้นแบบการนวดแผนไทย จำนวน 42 ชั่วโมงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข

                      - ปี 2549 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ระดับชั้นต้น (1) ทดสอบโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

                      - ปี 2550 ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการนวดไทยล้านนาประยุกต์ เพื่อการบำบัดรักษา รุ่นที่ 1      ศุนย์สปาศึกษา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                      - ปี 2551 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ของสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                      - ปี 2552 วุฒิบัตรหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สา่ขาเทคนิคการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 18 ชั่วโมง

                      - ปี 2552 ประกาศนียบัตรผ่านการเป็นครูผู้สอนโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปี 2552 (หลักสูตร 330 ชั่วโมง) โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                       - ปี 2553 ประกาศนียบัตรวิทยากรโครงการพัฒนาศูนย์ศักยภาพ การบริการสปาเพื่อสุขภาพ   ปี 2553 หลักสูตรการนวดไทยล้านนาประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                       - ปี 2553 ประกาศนียบัตรวิทยากรโครงการฝึกอบรมการดูแลมารดาหลังคลอดตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                       - ปี 2553 ใบอนุญาตที่ พทน.896 โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย