เว็บโรงเรียน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปรัชญาของโรงเรียน  คือ 

 

พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม นำนวดไทย ได้มาตรฐาน สู่สากล