เว็บโรงเรียน

เป้าหมาย

     ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีทักษะตามมาตรฐานที่กำหนด มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง และดำรงชีวิตตามวิถีไทยได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง