เว็บโรงเรียน

หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ชำระเงิน 30% ของหลักสูตรในวันที่มาสมัครเรียน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
 
- หนังสือเรียน ตามหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน
- เสืื้อยืดสำหรับใส่เรียนในห้องเรียน
- ใบประกาศเมื่อสำเร็จหลักสูตร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

....................................................................................................................