เว็บโรงเรียน

กิจกรรมที่โรงเรียนเข้าร่วม

 

 

         กิจกรรมพัฒนาคนและสมรรถภาพคนสูงวัย

   ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยคณะครูและนักเรียนหลักสูตร

        วิชาชีพการนวดแผนไทย 800 ชั่วโมง และ

  นักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง