เว็บโรงเรียน

ระเบียบการ

 

1.การรับนักเรียน

ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. เพศชาย หรือ หญิง
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ
 5. อ่านออก เขียนได้ ถึงปริญญาตรี ทุกสาขา
 6. ผู้เรียนชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดความรู้

2.  หลักฐานการรับสมัคร

 1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ ต่อ 1 หลักสูตร
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ชำระเงิน 30% ของหลักสูตรในวันที่มาสมัครเรียน

3.  การจำหน่าย

 1. เมื่อเรียนจบหลักสูตร
 2. ลาออก
 3. ตาย
 4. มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง

4.  วิชาที่สอน

 1. หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย  260  ชั่วโมง
 2. หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย  380  ชั่วโมง
 3. หลักสูตรวิชานวดแผนไทย  60  ชั่วโมง
 4. หลักสูตรวิชานวดฝ่าเท้า  60  ชั่วโมง

 5.  หลักสูตร  หลักสูตรของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

 6.  ชั้นเรียน  ชั้นต้น  -  ชั้นประกอบอาชีพได้

 7.  เวลาเรียน

      เรียนตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 16.00 น.  หยุดพักเวลา  12.00 -13.00 น.

       ในสับดาห์หนึ่งเปิดเรียน วันจันทร์ ถึง ศุกร์  หยุดเสาร์-อาทิตย์

 1. หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150  ชั่วโมง
 2. หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า 60  ชั่วโมง
 3. หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ  150  ชั่วโมง
 4. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  330  ชั่วโมง
 5. หลักสูตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
 6. หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 800 ชั่วโมง
 7. หลักสูตรตอกเส้น 12 ชั่วโมง 
      ** เพิ่มชั้นเรียนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงาน
          แบ่งเป็น 3 เวลา     -  ช่วงเช้า  เวลา 9.00 - 12.00 น.
                                    -  ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
                                    -  ช่วงเย็น เวลา 17.00 - 20.00 น. 

8.  หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

9.  การทดสอบประเมินผล

     สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี 100% : ภาคปฏิบัติ โดยการปฏิบัติไม่น้อยกว่า 20 ราย

10.  การออกประกาศณียบัตร  ออกให้เมื่อเรียนสำเร็จแต่ละหลักสูตรเรียน

11.  ค่าธรรมเนียมการเรียน   เก็บตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

12.  การแต่งกาย  แต่งกายเสื้อคอกลม  สวมกางเกงขายาว